چگونه پخت و پز ذخیره سازی و یا پردازش منگنز تاثیر می گذارد