آیا می توانم از خرد کننده در جدول آب بالا استفاده کنم؟