روش های درگیر در زمینه مدیریت مواد اولیه در کارخانه سیمان